ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 11121
อนุบาล 296151
อนุบาล 359141
รวม151631 -33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1510151
ประถมศึกษาปีที่ 2117181
ประถมศึกษาปีที่ 3114151
ประถมศึกษาปีที่ 464101
ประถมศึกษาปีที่ 51310231
ประถมศึกษาปีที่ 6119201
รวม5744101 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7260132 19