ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21112231
อนุบาล 3917261
รวม202949 -32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1812201
ประถมศึกษาปีที่ 21319321
ประถมศึกษาปีที่ 31314271
ประถมศึกษาปีที่ 4918271
ประถมศึกษาปีที่ 5712191
ประถมศึกษาปีที่ 6238311
รวม7383156 -116
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1208281
มัธยมศึกษาปีที่ 21214261
มัธยมศึกษาปีที่ 31210221
รวม443276 -23

รวมทั้งสิ้น

137144281 -1611