ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12241
อนุบาล 21231
อนุบาล 31-11
รวม448 3
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 12351
ประถมศึกษาปีที่ 2----
ประถมศึกษาปีที่ 3-331
ประถมศึกษาปีที่ 42241
ประถมศึกษาปีที่ 51231
ประถมศึกษาปีที่ 61231
รวม61218 -35
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

101626 -38