ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23-31
อนุบาล 32-21
รวม5-5 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1-331
ประถมศึกษาปีที่ 22351
ประถมศึกษาปีที่ 373101
ประถมศึกษาปีที่ 45-51
ประถมศึกษาปีที่ 55161
ประถมศึกษาปีที่ 686141
รวม271643 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 18191
มัธยมศึกษาปีที่ 2132151
มัธยมศึกษาปีที่ 3137201
รวม341044 23

รวมทั้งสิ้น

662692 -211