379

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา6717.68%
ข้อมูลสถานศึกษา6015.83%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน5113.46%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง236.07%
โครงการในโรงเรียน215.54%
สถิติ/บริการ164.22%
ผลสอบ O-Net164.22%
คณะกรรมการ133.43%
นร.จำแนกตามอายุ112.90%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แผนอัตรากำลังข้าราชการ112.90%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด112.90%
บุคลากรเกษียณอายุ102.64%
เปรียบเทียบ จำนวน นร.71.85%
นร.จำแนกตามความพิการ61.58%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง61.58%
รายงานบริหารงบประมาณ61.58%
เปรียบเทียบ จำนวนห้องเรียน51.32%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.41.06%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน30.79%
นร.จำแนกตามศาสนา30.79%
นร.จำแนกตามสัญชาติ20.53%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส10.26%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก2
ปริญญาโท24
ปริญญาตรี37
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา8
รวม72

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก31
ปริญญาโท410
ปริญญาตรี1012
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า26
ต่ำกว่าอนุปริญญา75
รวม1554

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา