5,500

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา84715.40%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา70812.87%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน4257.73%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3466.29%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง3105.64%
สถิติ/บริการ2765.02%
ทะเบียนโรงเรียน2534.60%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ2514.56%
โครงการในโรงเรียน2384.33%
ผลสอบ O-Net2344.25%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
รายงานบริหารงบประมาณ2244.07%
คณะกรรมการ2083.78%
บุคลากรเกษียณอายุ1943.53%
แนวโน้ม จำนวน นร.1763.20%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ1432.60%
นร.จำแนกตามอายุ1292.35%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง1162.11%
นร.จำแนกตามความพิการ851.55%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน791.44%
นร.จำแนกตามสัญชาติ631.15%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส631.15%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน510.93%
นร.จำแนกตามศาสนา460.84%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.350.64%
ประวัติการนิเทศ0-
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก1
ปริญญาโท28
ปริญญาตรี40
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา9
รวม79

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก33
ปริญญาโท424
ปริญญาตรี1062
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า27
ต่ำกว่าอนุปริญญา75
รวม1621

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา