รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 40.73 26.00 32.25 26.75 31.43
2560 41.31 0.58000000000001 38.13 12.13 35.69 3.44 31.25 4.5 36.60 5.17
2561 44.03 2.72 26.11 -12.02 33.00 -2.69 24.72 -6.53 31.97 -4.63
2562 39.16 -4.87 30.00 3.89 30.19 -2.81 25.94 1.22 31.32 -0.65
กราฟ