รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.25 38.75 33.25 28.75 37.75
2560 40.83 -9.42 28.33 -10.42 32.17 -1.08 15.83 -12.92 29.29 -8.46
2561 50.06 9.23 45.00 16.67 40.38 8.21 29.38 13.55 41.21 11.92
2562 47.93 -2.13 33.50 -11.5 32.43 -7.95 35.25 5.87 37.28 -3.93
2563 54.46 6.53 30.83 -2.67 28.68 -3.75 39.17 3.92 38.29 1.01
กราฟ