รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 33.38 28.33 27.08 30.00 29.70
2560 40.95 7.57 32.00 3.67 37.50 10.42 28.50 -1.5 34.74 5.04
2561 15.00 -25.95 15.00 -17 29.00 -8.5 25.00 -3.5 21.00 -13.74
2562 36.25 21.25 17.50 2.5 23.25 -5.75 18.75 -6.25 23.94 2.94
2563 39.83 3.58 30.00 12.5 17.08 -6.17 25.83 7.08 28.19 4.25
กราฟ