รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 55.35 42.25 41.78 32.64 43.01
2560 45.76 -9.59 36.64 -5.61 39.02 -2.76 36.67 4.03 39.52 -3.49
2561 54.15 8.39 40.41 3.77 40.99 1.97 37.12 0.45 43.17 3.65
2562 49.24 -4.91 35.44 -4.97 35.48 -5.51 35.34 -1.78 38.88 -4.29
2563 54.52 5.28 31.13 -4.31 39.07 3.59 45.76 10.42 42.62 3.74
กราฟ