รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 42.93 25.59 37.74 23.97 32.56
2560 37.21 -5.72 24.76 -0.83 32.88 -4.86 24.40 0.43 29.81 -2.75
2561 45.38 8.17 29.06 4.3 34.22 1.34 29.38 4.98 34.51 4.7
2562 40.00 -5.38 20.63 -8.43 19.03 -15.19 25.94 -3.44 26.40 -8.11
กราฟ