รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 52.18 39.29 31.43 30.71 38.40
2560 43.75 -8.43 25.00 -14.29 36.13 4.7 24.38 -6.33 32.32 -6.08
2561 59.00 15.25 35.00 10 42.50 6.37 34.38 10 42.72 10.4
2562 39.22 -19.78 23.33 -11.67 27.47 -15.03 26.94 -7.44 29.24 -13.48
กราฟ