รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 42.63 28.75 28.94 27.81 32.03
2560 44.06 1.43 27.50 -1.25 34.63 5.69 33.75 5.94 34.99 2.96
2561 44.33 0.27 22.50 -5 33.42 -1.21 26.67 -7.08 31.73 -3.26
2562 37.32 -7.01 22.86 0.36 30.21 -3.21 26.07 -0.6 29.12 -2.61
กราฟ