รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 34.36 27.22 34.94 26.67 30.80
2560 42.75 8.39 34.44 7.22 39.33 4.39 29.17 2.5 36.42 5.62
2561 34.17 -8.58 35.00 0.56 33.50 -5.83 25.83 -3.34 32.13 -4.29
2562 42.05 7.88 34.00 -1 27.20 -6.3 28.00 2.17 32.81 0.68
2563 57.92 15.87 18.33 -15.67 35.65 8.45 26.67 -1.33 34.64 1.83
กราฟ