รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 38.81 30.00 35.88 21.25 31.49
2560 47.17 8.36 26.67 -3.33 41.17 5.29 20.83 -0.42 33.96 2.47
2561 44.21 -2.96 31.67 5 31.25 -9.92 30.42 9.59 34.39 0.43
2562 43.86 -0.35 24.29 -7.38 32.04 0.79 25.00 -5.42 31.30 -3.09
กราฟ