รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 37.00 23.00 39.10 27.50 31.65
2560 36.04 -0.96 41.67 18.67 39.42 0.32 32.50 5 37.41 5.76
2561 58.50 22.46 53.33 11.66 50.92 11.5 34.58 2.08 49.33 11.92
กราฟ