รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 40.51 27.50 34.89 28.18 32.77
2560 34.89 -5.62 30.45 2.95 34.14 -0.75 28.18 31.92 -0.85
2561 44.15 9.26 38.00 7.55 29.30 -4.84 31.67 3.49 35.78 3.86
2562 39.40 -4.75 40.42 2.42 30.31 1.01 23.96 -7.71 33.52 -2.26
2563 45.54 6.14 22.50 -17.92 38.02 7.71 24.38 0.42 32.61 -0.91
กราฟ