รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 57.85 34.32 40.16 28.75 40.27
2560 45.51 -12.34 39.81 5.49 38.56 -1.6 33.61 4.86 39.37 -0.90000000000001
2561 59.73 14.22 37.08 -2.73 40.38 1.82 34.69 1.08 42.97 3.6
2562 50.53 -9.2 29.72 -7.36 28.65 -11.73 32.36 -2.33 35.32 -7.65
2563 54.54 4.01 23.00 -6.72 35.86 7.21 28.13 -4.23 35.38 0.060000000000002
กราฟ