รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.50 30.00 36.70 28.50 35.43
2560 38.74 -7.76 27.31 -2.69 29.15 -7.55 30.96 2.46 31.54 -3.89
2561 51.75 13.01 25.00 -2.31 38.10 8.95 33.00 2.04 36.96 5.42
2562 38.69 -13.06 31.88 6.88 26.91 -11.19 25.00 -8 30.62 -6.34
2563 39.88 1.19 21.25 -10.63 32.28 5.37 31.25 6.25 31.17 0.55
กราฟ