รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.55 48.00 47.20 29.50 43.81
2560 40.83 -9.72 40.00 -8 33.00 -14.2 36.67 7.17 37.63 -6.18
2561 44.50 3.67 10.00 -30 26.50 -6.5 50.00 13.33 32.75 -4.88
2562 36.94 -7.56 20.00 10 34.31 7.81 26.88 -23.12 29.53 -3.22
2563 35.44 -1.5 22.50 2.5 29.43 -4.88 36.88 10 31.06 1.53
กราฟ