รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 51.03 44.71 39.43 31.54 41.68
2560 41.54 -9.49 39.71 -5 34.82 -4.61 30.72 -0.82 36.70 -4.98
2561 56.93 15.39 43.04 3.33 41.53 6.71 36.01 5.29 44.38 7.68
2562 45.27 -11.66 32.58 -10.46 30.38 -11.15 28.71 -7.3 34.24 -10.14
2563 50.71 5.44 31.43 -1.15 35.74 5.36 31.19 2.48 37.27 3.03
กราฟ