รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 43.07 32.33 37.23 26.17 34.70
2560 34.95 -8.12 29.48 -2.85 35.12 -2.11 24.57 -1.6 31.03 -3.67
2561 45.30 10.35 29.11 -0.37 36.07 0.95 28.75 4.18 34.81 3.78
2562 42.76 -2.54 25.00 -4.11 27.70 -8.37 23.24 -5.51 29.68 -5.13
2563 40.39 -2.37 25.15 0.15 28.06 0.36 28.86 5.62 30.62 0.94
กราฟ