รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 39.29 24.29 36.29 26.43 31.58
2560 35.81 -3.48 32.50 8.21 41.00 4.71 26.67 0.24 34.00 2.42
2561 29.00 -6.81 25.00 -7.5 33.50 -7.5 25.00 -1.67 28.13 -5.87
2562 42.29 13.29 30.00 5 27.54 -5.96 29.17 4.17 32.25 4.12
2563 60.17 17.88 27.50 -2.5 34.60 7.06 38.33 9.16 40.15 7.9
กราฟ