รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 52.96 37.77 35.85 29.20 38.95
2560 45.62 -7.34 37.64 -0.13 36.61 0.76 29.81 0.61 37.42 -1.53
2561 52.03 6.41 34.91 -2.73 34.91 -1.7 33.25 3.44 38.78 1.36
2562 42.22 -9.81 23.02 -11.89 26.71 -8.2 26.60 -6.65 29.64 -9.14
2563 53.50 11.28 22.80 -0.22 38.83 12.12 35.06 8.46 37.55 7.91
กราฟ