รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 39.25 28.75 35.38 30.00 33.35
2560 34.25 -5 26.43 -2.32 39.29 3.91 26.07 -3.93 31.51 -1.84
2561 47.11 12.86 22.22 -4.21 38.61 -0.68 27.50 1.43 33.86 2.35
2562 45.25 -1.86 30.00 7.78 33.75 -4.86 25.00 -2.5 33.50 -0.36
กราฟ