รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 41.06 56.25 31.75 23.75 38.20
2560 33.00 -8.06 41.25 -15 32.63 0.88 29.38 5.63 34.07 -4.13
2561 64.50 31.5 50.00 8.75 35.50 2.87 42.50 13.12 48.13 14.06
2562 58.00 -6.5 65.00 15 43.00 7.5 42.50 52.13 4
2563 60.13 2.13 17.50 -47.5 45.28 2.28 32.50 -10 38.85 -13.28
กราฟ