ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

81

เพศชาย27 /33%
เพศหญิง54 /67%

ในสถานศึกษา

1,282

เพศชาย356 /28%
เพศหญิง920 /72%

ในสำนักงาน

81

ผู้บริหาร /0%
รอง/ผู้ช่วย /0%
ครู/ศน. /0%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /0%
พนักงานราชการ /0%
ลูกจ้างประจำ /0%
ลูกจ้างชั่วคราว /0%
อื่นๆ /0%

ในสถานศึกษา

1,282

ผู้บริหาร /0%
รอง/ผู้ช่วย /0%
ครู/ศน. /0%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /0%
พนักงานราชการ /0%
ลูกจ้างประจำ /0%
ลูกจ้างชั่วคราว /0%
อื่นๆ /0%

ในสำนักงาน

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสถานศึกษา

0

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มีวิทยฐานะ /nan%

ในสำนักงาน

0

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%

ในสถานศึกษา

0

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%

ในสำนักงาน

4

ที่ชื่อตำแหน่ง
1นาง ขนิษฐา  คับเพียงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2นาง บุญจันทร์  ลือกลางนักวิชาการศึกษา
3นาย สมัคร  วงศ์อนุช่างไฟฟ้า
4นาย ทองคูณ  พุทธวงษ์ช่างไฟฟ้า

ในสถานศึกษา

51

ที่ชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่ง
1นาย ปรัชญ์ ทองวัฒน์บ้านโป่ง
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2นาย พันธุ์เทพ ใจคำชุมชนบ้านท่าสะอาด
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3นาย กริชพรหม ประสานชุมชนบ้านนาด้วง
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4นาย ทองใบ แก้วกัลยาชุมชนบ้านนาบอน
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
5นาย ตระกูล ธัญญารักษ์บ้านท่าลี่
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
6นาย โกวิทย์ พรหมหาราชบ้านวังโป่งท่าวังแคน
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7นาย ธิติวัฒน์ สุวรรณศรีบ้านห้วยด้าย
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
8นาย ประสิทธิ์ ศรียากุลบ้านห้วยเหล็ก
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
9นาย สมชาย ระติเดชบ้านหาดคัมภีร์
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
10นาย สฤษติ์ กุลภาห้วยซวกคกเลาใต้
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
11นาย ณสรวง ก้อนวิมลอนุบาลเลย
/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
12นาง พิมลพรรณ ใจคำชุมชนบ้านท่าสะอาด
/ครู
13นาย สาคร แดงสีดาชุมชนบ้านนาบอน
/ครู
14นาง เดือนนภา ผลมาตย์ชุมชนบ้านนาบอน
/ครู
15นาง เกษม ยศปัญญาชุมชนบ้านปากชม
/ครู
16นาง สุวพร เวชสวัสดิ์ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
/ครู
17นาง ประเพียร แก้ววรรณดีบ้านกกทอง
/ครู
18นาง มลธิยา วิลัยรัตน์บ้านก้างปลา
/ครู
19นาง พัชรียา เชื้อไพบูลย์บ้านท่าดีหมี
/ครู
20นาง หนูพิน อุดมทรัพย์บ้านธาตุวิทยา
/ครู
21นาย สุรินทร์ ราชพัฒน์บ้านนาโคก
/ครู
22นาง นิสารัตน์ ผาโคตรบ้านน้ำแคม
/ครู
23นาง พิกุล เสนานุชบ้านน้ำพร
/ครู
24นาง พัชรียา จันทะบับภาศรีบ้านน้ำภู
/ครู
25นาง สุธาศินี กาญจนโกมลบ้านน้ำภู
/ครู
26นาง วิไลวรรณ มาแสนจันทร์บ้านน้ำสวยภักดี
/ครู
27นาง จงจิตร กรมแสงบ้านผาแบ่น
/ครู
28นาง เปี่ยมใจ สุจิมงคลบ้านเพียซำพุวิทยา
/ครู
29นาย วีรศักดิ์ คลังชำนาญบ้านเพียซำพุวิทยา
/ครู
30นางสาว พิมลคำ สุริยวรรณบ้านภูสวรรค์
/ครู
31นางสาว เดือนเพ็ญ สุระภาบ้านเมี่ยง
/ครู
32นาย สุริยน คำเขียวบ้านวังผา
/ครู
33นาง อานงค์ ชัยชนะบ้านวังยาว
/ครู
34นาย สุขสบาย กำวันบ้านห้วยบ่อซืน
/ครู
35นาง วาสนา คำมูลบ้านห้วยพิชัย
/ครู
36นาย นิคม จักสีบ้านห้วยสีเสียด
/ครู
37นาย สมหมาย ตาระพันธ์บ้านห้วยเหล็ก
/ครู
38นางสาว นพวรรณ อนุโยธาบ้านแหล่งควาย
/ครู
39นาง บุญเจมส์ จำวงค์บ้านใหม่
/ครู
40นาง วัชรี ดาวงษาเมืองเลย
/ครู
41นาง สุกัญญา ทองวัฒน์เมืองเลย
/ครู
42นาง สุณีรัชย์ คณะศิริวงค์เมืองเลย
/ครู
43นาง นันท์นภัส ศรีประเทศเมืองเลย
/ครู
44นาย ศิริ คณะศิริวงค์อนุบาลเลย
/ครู
45นางสาว จารุวัฒน์ วิจิตรจันทร์อนุบาลเลย
/ครู
46นางสาว นิดธิดา วิจิตรจันทร์อนุบาลเลย
/ครู
47นาย สมพงษ์ พรมมาสิทธิ์บ้านขอนแก่นหนองบอน
/ช่างไฟฟ้า
48นาย ยุทธศักดิ์ พิลาเพียงหลวง 18
/ช่างไฟฟ้า
49นาย สมหมาย ยศสุภาพอนุบาลเลย
/ช่างไฟฟ้า
50นาย นิคม จันทนาบ้านกอไร่ใหญ่
/ช่างไฟฟ้า
51นาย มานพ ไชยชินบ้านห้วยพอด
/ช่างไฟฟ้า
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT