จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1,8497,3831,376-10,608
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง--3-3
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-2--2
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน1,8407,3371,367-10,544
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า1244-29
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-2--2
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท8182-28
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด318--21
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน318--21
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-30--30
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน-30--30
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1235--47
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน1235--47
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2712158-206
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน2712157-205
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2---2
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน2---2
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด258237-144
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน258237-144
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด19--10
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน19--10
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-21--21
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน-21--21
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4102--106
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน4101--105
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-1--1
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด155632-103
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน155431-100
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-11-2
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1063--73
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน1063--73
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด369537-168
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน369537-168
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5185--136
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน5184--135
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-1--1
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด237928-130
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน237828-129
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-1--1
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2250--72
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กเร่ร่อน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมผลกระทบจากเอดส์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมชนกลุ่มน้อย-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กยากจน2250--72
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกำพร้า-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-10847-155
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน-10847-155
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1651--67
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน1651--67
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1135--46
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน1134--45
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-1--1
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4590--135
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน4587--132
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-3--3
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-10543-148
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน-10543-148
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด315--18
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน315--18
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-5429-83
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน-5329-82
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-1--1
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1226--38
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน1226--38
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด421--25
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน421--25
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1714--31
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน1713--30
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-1--1
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1457--71
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน1457--71
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6--6
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน-6--6
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด351--54
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน351--54
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด729--36
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กเร่ร่อน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานผลกระทบจากเอดส์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานชนกลุ่มน้อย-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กยากจน729--36
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกำพร้า-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด228616-124
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน228516-123
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-1--1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด297838-145
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน297838-145
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1336--49
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน1336--49
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1927--46
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กเร่ร่อน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยผลกระทบจากเอดส์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยชนกลุ่มน้อย-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กยากจน1927--46
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกำพร้า-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6--6
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน-6--6
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1353--66
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน1353--66
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27--27
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน-27--27
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2--2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน-2--2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด319872-201
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง--2-2
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน319870-199
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด33109--142
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน33109--142
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด121--22
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน121--22
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-17--17
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กเร่ร่อน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยผลกระทบจากเอดส์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยชนกลุ่มน้อย-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กยากจน-17--17
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกำพร้า-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-11--11
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน-11--11
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด721--28
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน721--28
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1048--58
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน1048--58
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด846--54
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน846--54
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด213--15
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กเร่ร่อน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองชนกลุ่มน้อย-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กยากจน213--15
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกำพร้า-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด227630-128
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน227630-128
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-5--5
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน-5--5
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด78240-129
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน78240-129
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด75156--231
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน75155--230
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1057--67
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน1057--67
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด376--79
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน376--79
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด176230-109
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน176130-108
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด225537-114
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน175234-103
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า--1-1
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท532-10
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด68535-126
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กเร่ร่อน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงผลกระทบจากเอดส์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงชนกลุ่มน้อย-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กยากจน68335-124
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกำพร้า-2--2
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด316527-123
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน316527-123
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1650--66
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน1649--65
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1148--59
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน1048--58
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1226--38
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน1226--38
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1142--53
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน1142--53
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด187446-138
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน187446-138
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1252--64
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน1252--64
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด311--14
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน311--14
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด56307--363
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน56307--363
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16119--135
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน15116--131
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท13--4
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด348122-137
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน348122-137
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด424--28
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน422--26
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า-2--2
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด151--52
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน-51--51
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า1---1
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด653--59
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน653--59
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด69--15
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน69--15
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1431--45
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กเร่ร่อน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีผลกระทบจากเอดส์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีชนกลุ่มน้อย-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กยากจน1431--45
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกำพร้า-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด208455-159
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน208355-158
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-1--1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด923--32
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน923--32
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด154629-90
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน154629-90
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด21102--123
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน21102--123
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด341--44
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน341--44
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด206025-105
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน206025-105
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด722--29
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน722--29
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1269--81
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน1269--81
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด930--39
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน929--38
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1--1
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2893--121
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน2893--121
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด209652-168
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน209652-168
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด424--28
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน424--28
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1541--56
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน1541--56
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1336--49
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กเร่ร่อน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานผลกระทบจากเอดส์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานชนกลุ่มน้อย-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กยากจน1336--49
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกำพร้า-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด412--16
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน410--14
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-2--2
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด223--25
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กเร่ร่อน-1--1
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วผลกระทบจากเอดส์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วชนกลุ่มน้อย-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กยากจน222--24
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกำพร้า-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2781--108
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน2781--108
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด207039-129
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน206939-128
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1--1
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1111--22
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน1111--22
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด348649-169
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน348649-169
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16144--160
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน16144--160
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1044--54
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน1044--54
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1033--43
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน1033--43
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1274--86
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน1274--86
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1769--86
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน1768--85
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด119--20
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน119--20
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1339--52
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน1339--52
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1681--97
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน1681--97
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด208531-136
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน208531-136
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14--14
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน-14--14
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด615--21
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน615--21
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1511228-155
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน1511228-155
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1549--64
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน1549--64
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1964--83
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กเร่ร่อน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมผลกระทบจากเอดส์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมชนกลุ่มน้อย-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กยากจน1964--83
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกำพร้า-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด129646-154
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน129446-152
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-2--2
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1134--45
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน1134--45
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1345--58
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน1345--58
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1310750-170
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน1310650-169
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-1--1
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2817--45
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน2817--45
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด137--38
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน136--37
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-1--1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13--13
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน-13--13
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด57--12
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน57--12
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4011863-221
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กเร่ร่อน-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ผลกระทบจากเอดส์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ชนกลุ่มน้อย-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กยากจน4011863-221
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กำพร้า-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด107224-106
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน107224-106
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1928--47
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน1928--47
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1746--63
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน1745--62
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด528--33
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน528--33
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2911841-188
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน2911741-187
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด616--22
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน616--22
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด15--6
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน15--6
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10113--123
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-1--1
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน10107--117
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-5--5
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด727--34
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน727--34
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด7015657-283
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน7015655-281
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า--2-2
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2085--105
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กเร่ร่อน-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ผลกระทบจากเอดส์-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ชนกลุ่มน้อย-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กยากจน2083--103
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กำพร้า-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-2--2
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด321--24
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน321--24
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด425--29
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน425--29
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1435--49
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน1335--48
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด29108--137
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน29108--137
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด66957-132
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน66957-132
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด822--30
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน822--30
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด915--24
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน915--24
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2064--84
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน2064--84
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1132--43
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน1132--43
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2826-54
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กถูกทอดทิ้ง-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กเร่ร่อน-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองผลกระทบจากเอดส์-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองชนกลุ่มน้อย-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กยากจน-2826-54
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกำพร้า-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.2.KAOPUNHOT