ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษ /ชายเชี่ยวชาญพิเศษ /หญิงเชี่ยวชาญพิเศษ /รวมเชี่ยวขาญ /ชายเชี่ยวขาญ /หญิงเชี่ยวขาญ /รวมชำนาญการพิเศษ /ชายชำนาญการพิเศษ /หญิงชำนาญการพิเศษ /รวมชำนาญการ /ชายชำนาญการ /หญิงชำนาญการ /รวมไม่มีวิทยฐานะ /ชายไม่มีวิทยฐานะ /หญิงไม่มีวิทยฐานะ /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
4201สพป.ลย.๑---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
42010047 บ้านสูบเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงท่าสวรรค์กลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010103 บ้านโพนเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010104 บ้านใหม่เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010115 บ้านกลางเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010123 บ้านชมน้อยปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010126 บ้านปางคอมปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010127 บ้านโพนทองปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010128 บ้านคอนสาปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010129 บ้านห้วยนาปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010133 บ้านนาค้อปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010137 บ้านวังผาปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010138 บ้านเลิงปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม
42010139 บ้านสงาวปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010140 บ้านปากเนียมปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010141 บ้านปากปัดปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010264 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010265 บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010272 บ้านปากยางท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT