ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเชี่ยวชาญพิเศษเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษชำนาญการปฏิบัติงานชำนาญงานอาวุโสไม่มีวิทยฐานะรวม
42010003บ้านไผ่โทน เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 001000045
42010004บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 003030006
42010007บ้านกำพี้ เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 002000035
42010008บ้านกกดู่ เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 00131100217
42010009บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 001000001
42010010บ้านกกทอง เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 00420001016
42010011บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001000023
42010012บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 002000024
42010013เมืองเลย เมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0039222002083
42010015อนุบาลเลย เมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 003660003375
42010017บ้านก้างปลา เมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 00130000720
42010020บ้านหัวฝาย เมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 002000057
42010021บ้านห้วยทราย เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 00520001017
42010022บ้านโป่ง เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 0070000613
42010023บ้านนาแขม เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 0071000715
42010024บ้านวังยาว เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 002000057
42010025บ้านนาดินดำ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 00101100618
42010026บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 0061000512
42010027บ้านห้วยม่วง เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 004000015
42010030บ้านหนองผำ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 0021000811
42010031บ้านนาโป่ง เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 0091000515
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 004100027
42010033บ้านติ้วน้อย เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 0072000615
42010035บ้านห้วยโตก เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 002000046
42010036บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 002000002
42010037บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 002000068
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 007000029
42010040บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 001000001
42010041บ้านแหล่งควาย เมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 104000027
42010042บ้านไร่ทาม เมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 001100046
42010046บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 0090000716
42010047บ้านสูบ เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 0081000514
42010049บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 000100001
42010050บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 001100057
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 0023000611
42010052มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001000001
42010053บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 002110037
42010055บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 003000047
42010056บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001000001
42010058บ้านน้ำภู เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 00132000419
42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 000000011
42010060บ้านนาโคก เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 00100000616
42010061บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 002000035
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 101000046
42010065บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001000001
42010066บ้านเสี้ยว เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001001024
42010067บ้านน้ำคิว เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 007100019
42010068บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001200036
42010069บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 002000046
42010070บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงท่าสวรรค์กลุ่มคุณภาพนาด้วง 0042000713
42010071บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง 000000000
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง 0143000816
42010074ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 0050000510
42010075บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 0062200313
42010076บ้านนาดอกคำ นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 0071000614
42010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 0022000913
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 003100026
42010079บ้านห้วยตาด นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 0043000916
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0072000514
42010081บ้านนาป่าหนาด เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0020000911
42010082บ้านตาดซ้อ เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 003020027
42010083บ้านท่าบม เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 004020006
42010084บ้านนาเบน เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 003000058
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0045000716
42010087บ้านหินตั้ง เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 002100047
42010088บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 001000023
42010089บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 000010023
42010091อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 002021102246
42010092บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0043100816
42010094บ้านสงเปือย เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0091000616
42010096ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 004010038
42010097บ้านธาตุวิทยา เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0080000614
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 001010035
42010099บ้านห้วยพอด เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 003100037
42010100บ้านผาพอด เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 002000035
42010101ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 00131000620
42010103บ้านโพน เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 004000048
42010104บ้านใหม่ เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0091000515
42010105บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 000000000
42010106บ้านนาซ่าว เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0082100213
42010107บ้านผาแบ่น เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 004010027
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0020000911
42010109บ้านอุมุง เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 001000078
42010110บ้านบุฮม เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0052000512
42010111บ้านคกเลา เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 000200068
42010112เพียงหลวง 18 เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0031300310
42010113บ้านน้ำพร เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0074000516
42010114บ้านคกงิ้ว เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 001000045
42010115บ้านกลาง เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 001100046
42010116บ้านท่าดีหมี เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 001100046
42010117ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 001100057
42010118บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 001100068
42010121บ้านแก่งปลาปก ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 0030000811
42010122บ้านห้วยอาลัย ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 00400001317
42010123บ้านชมน้อย ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 002000057
42010124ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 00240001117
42010125ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 00950001529
42010126บ้านปางคอม ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 0050000712
42010127บ้านโพนทอง ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 000100056
42010128บ้านคอนสา ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 0031000913
42010129บ้านห้วยนา ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 002000068
42010130บ้านห้วยผักกูด ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 100100046
42010131จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 102020027
42010132ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 001020001527
42010133บ้านนาค้อ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0044000917
42010134บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 000100023
42010135บ้านคกไผ่ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 000110035
42010136บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 0032000914
42010137บ้านวังผา ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 005210019
42010138บ้านเลิง ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 200000057
42010139บ้านสงาว ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 2032000714
42010140บ้านปากเนียม ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 003000025
42010141บ้านปากปัด ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 002100036
42010142บ้านห้วยพิชัย ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 00211001115
42010143บ้านห้วยหินขาว ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 001100046
42010144บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 003100026
42010145บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 001110047
42010146บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 000300036
42010147บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 000000044
42010148บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 00240001319
42010260บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 00510001016
42010261บ้านร่องไผ่ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 005000016
42010262บ้านบวกอ่าง ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 000200057
42010263บ้านห้วยไค้ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 001100024
42010264บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 0073000818
42010265บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 000000011
42010267บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 000000044
42010268บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 001040001024
42010270บ้านห้วยด้าย ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 001110036
42010271บ้านน้ำแคม ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 0073000919
42010272บ้านปากยาง ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 002200059
42010273บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 000000000
42010274บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 002000035
42010275บ้านน้ำมี ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 001200025
42010276บ้านหนองบง ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 004000026
42010278บ้านเมี่ยง ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 0081000413
42010279ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 0081000817
42010280บ้านขอนแก่น ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 001010057
42010281บ้านหนองผือ ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 001100024
42010284บ้านหนองปกติ ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 000100078
42010286บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 001001046
42010287ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 004000037
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.1.KAOPUNHOT