ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)พนักงานราชการ(อื่นๆ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)รวม
42010003บ้านไผ่โทน เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 1011000000001105
42010004บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 1040000000001107
42010007บ้านกำพี้ เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 1021100100000107
42010008บ้านกกดู่ เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 101301100000010017
42010009บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 0010000000000001
42010010บ้านกกทอง เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 10930000000011116
42010011บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0010000000001103
42010012บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0020000000001104
42010013เมืองเลย เมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 137260000000110185
42010015อนุบาลเลย เมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 1451140100020010175
42010017บ้านก้างปลา เมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 101410000010010220
42010020บ้านหัวฝาย เมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 1032000000001108
42010021บ้านห้วยทราย เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 101210000000011117
42010022บ้านโป่ง เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 10720000000210013
42010023บ้านนาแขม เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 101110000000011015
42010024บ้านวังยาว เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 0031100000001107
42010025บ้านนาดินดำ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 101210000001210018
42010026บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10810000000110012
42010027บ้านห้วยม่วง เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 1050000000001007
42010030บ้านหนองผำ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10430000000011111
42010031บ้านนาโป่ง เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10920100010010015
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 10900000001010012
42010033บ้านติ้วน้อย เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 101110000000011015
42010035บ้านห้วยโตก เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 1021000000011006
42010036บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 0020000000000002
42010037บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 1022000000011108
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 1060000000001109
42010040บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 0010000000000001
42010041บ้านแหล่งควาย เมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 1031100000011109
42010042บ้านไร่ทาม เมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 1010100000111006
42010046บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 101030000000011117
42010047บ้านสูบ เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 101000000000300014
42010049บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 1000000000000001
42010050บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 1013100000001007
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 10510000010210011
42010052มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0010000000000001
42010053บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 1030000001011007
42010055บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 1040100000001108
42010056บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0010000000000001
42010058บ้านน้ำภู เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 101410000010010119
42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 0000100000000001
42010060บ้านนาโคก เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 10901000000310116
42010061บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 1011000000001105
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 1011100001001006
42010065บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0010000000001002
42010066บ้านเสี้ยว เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0020000000001014
42010067บ้านน้ำคิว เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 1070000000001009
42010068บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 1021000000101006
42010069บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0011100000101016
42010070บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงท่าสวรรค์กลุ่มคุณภาพนาด้วง 10821000001010014
42010071บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง 0010000000000001
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง 101400000000011017
42010074ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10610000000010110
42010075บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10720000000011113
42010076บ้านนาดอกคำ นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 10720000010010214
42010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 001020000000010013
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 1031000000001006
42010079บ้านห้วยตาด นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 101120000000010116
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 101000000010010114
42010081บ้านนาป่าหนาด เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10400000001410213
42010082บ้านตาดซ้อ เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 1030100000101007
42010083บ้านท่าบม เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 1030100000001107
42010084บ้านนาเบน เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 1031000001011008
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 101320000000010017
42010087บ้านหินตั้ง เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 1021010000001118
42010088บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0010000001001003
42010089บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0030000000001105
42010091อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 112860000002510246
42010092บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 101041000000010017
42010094บ้านสงเปือย เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 101200000000110116
42010096ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0060000000001108
42010097บ้านธาตุวิทยา เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 10911000000010114
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0031000000001005
42010099บ้านห้วยพอด เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 1030000001011007
42010100บ้านผาพอด เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 1011000000101005
42010101ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 101500000010010220
42010103บ้านโพน เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 1041000001001019
42010104บ้านใหม่ เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 101020000000110015
42010105บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0000000000000000
42010106บ้านนาซ่าว เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 10811000000010113
42010107บ้านผาแบ่น เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 1041000000011008
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10621000000010011
42010109บ้านอุมุง เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 1013100000001018
42010110บ้านบุฮม เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10710000001110012
42010111บ้านคกเลา เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 1030100000011108
42010112เพียงหลวง 18 เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 10340000010110011
42010113บ้านน้ำพร เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 101120000000011016
42010114บ้านคกงิ้ว เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 1010100000001105
42010115บ้านกลาง เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 1021000000001106
42010116บ้านท่าดีหมี เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 1021000000101006
42010117ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 1031100000000107
42010118บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 1021100000101108
42010121บ้านแก่งปลาปก ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10711000000010011
42010122บ้านห้วยอาลัย ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 101030000010110017
42010123บ้านชมน้อย ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 1012200000001007
42010124ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 101050000010000017
42010125ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 112121000000011129
42010126บ้านปางคอม ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10720000000010112
42010127บ้านโพนทอง ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 1030100000001006
42010128บ้านคอนสา ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10710100010010113
42010129บ้านห้วยนา ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 1022100001000018
42010130บ้านห้วยผักกูด ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 1021000000021007
42010131จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 1021100000001107
42010132ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 111661100000010128
42010133บ้านนาค้อ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 001220100000010117
42010134บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0010100000001003
42010135บ้านคกไผ่ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 1011000000001105
42010136บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 10841000000010015
42010137บ้านวังผา ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 1070000000001009
42010138บ้านเลิง ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 1022100000101008
42010139บ้านสงาว ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10650000000110014
42010140บ้านปากเนียม ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 1020100000100005
42010141บ้านปากปัด ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0040010000001006
42010142บ้านห้วยพิชัย ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10660000000010115
42010143บ้านห้วยหินขาว ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 1032100000011009
42010144บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 1030000000001016
42010145บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 1031100000011008
42010146บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 1032000000001007
42010147บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0020000000001104
42010148บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 10851000001110119
42010260บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 101030000001010016
42010261บ้านร่องไผ่ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 1040000000001006
42010262บ้านบวกอ่าง ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 1031000000011108
42010263บ้านห้วยไค้ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 1010000000001104
42010264บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 10960000000011018
42010265บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 0020000000001003
42010267บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 0001000000011104
42010268บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 111820000000011226
42010270บ้านห้วยด้าย ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 1012000000001106
42010271บ้านน้ำแคม ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 101320000000011119
42010272บ้านปากยาง ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 1041000000001119
42010273บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 0000000000000000
42010274บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1011000000001105
42010275บ้านน้ำมี ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1020000000010105
42010276บ้านหนองบง ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1030000000110006
42010278บ้านเมี่ยง ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 10900000001010113
42010279ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 101030000000011117
42010280บ้านขอนแก่น ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1021000000001117
42010281บ้านหนองผือ ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1010000000101004
42010284บ้านหนองปกติ ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 0014000000011108
42010286บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1020000001011006
42010287ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 1030000000101017
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.1.KAOPUNHOT