ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร /ชายผู้บริหาร /หญิงผู้บริหาร /รวมรอง/ผู้ช่วย /ชายรอง/ผู้ช่วย /หญิงรอง/ผู้ช่วย /รวมครู/ศน. /ชายครู/ศน. /หญิงครู/ศน. /รวมบุคลากรทางการศึกษาอื่น /ชายบุคลากรทางการศึกษาอื่น /หญิงบุคลากรทางการศึกษาอื่น /รวมพนักงานราชการ /ชายพนักงานราชการ /หญิงพนักงานราชการ /รวมลูกจ้างประจำ /ชายลูกจ้างประจำ /หญิงลูกจ้างประจำ /รวมลูกจ้างชั่วคราว /ชายลูกจ้างชั่วคราว /หญิงลูกจ้างชั่วคราว /รวมอื่นๆ /ชายอื่นๆ /หญิงอื่นๆ /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
4201สพป.ลย.๑---000
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย000
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย000
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม000
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย000
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย000
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000
42010047 บ้านสูบเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย000
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย000
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย000
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย000
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง000
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงท่าสวรรค์กลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง000
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี000
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010103 บ้านโพนเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010104 บ้านใหม่เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010115 บ้านกลางเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน000
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010123 บ้านชมน้อยปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010126 บ้านปางคอมปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010127 บ้านโพนทองปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010128 บ้านคอนสาปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010129 บ้านห้วยนาปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010133 บ้านนาค้อปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010137 บ้านวังผาปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010138 บ้านเลิงปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม000
42010139 บ้านสงาวปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010140 บ้านปากเนียมปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010141 บ้านปากปัดปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์000
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010264 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010265 บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010272 บ้านปากยางท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่000
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2024.1.KAOPUNHOT